ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΠΝΩΣΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Γοητευμένος ο Αντίχριστος με τον ίδιο του τον διανουμενισμό, α-
πόλυτη αποκλειστικότητα των πολυμαθών, πιστεύει ότι γνωρίζει όλα τα
φαινόμενα της φύσης.
Ο Αντίχριστος νομίζοντας τον εαυτό του παντογνώστη, εγκλωβι-
σμένος μέσα σε όλο τον σαπιότοπο των θεωριών του, απορρίπτει οτιδήπο-
τε μοιάζει με θεϊκό ή λατρεύεται.
Η αυτάρκεια του Αντίχριστου, η υπερηφάνεια και η υπεροψία που
έχει είναι κάτι το ανυπόφορο.
Ο Αντίχριστος μισεί θανάσιμα τις Χριστιανικές αρετές της πίστεως,
την υπομονή και την ταπεινοφροσύνη.
Κάθε γόνατο γονατίζει εμπρός στον Αντίχριστο. Εκείνος εφεύρε υ-
περηχητικά αεροπλάνα, θαυμαστά καράβια, πολυτελή αυτοκίνητα, εκ-
πληκτική φάρμακα κ.λ.π.
Σε αυτές τις συνθήκες ποιος θα τολμούσε να αμφισβητήσει τον Α-
ντίχριστο; Όποιος τολμά αυτούς τους καιρούς να μιλήσει ενάντια σε όλα
αυτά τα θαύματα και δημιουργήματα του Γιου της απώλειας, καταδικάζε-
ται από μόνος του στην κοροϊδία, τον σαρκασμό, την ειρωνεία των ομοί-
ων του και θεωρείται ανόητος και αδαής.
Απαιτεί δουλειά το να κάνουμε να καταλάβουν οι σοβαροί και με-
λετηροί άνθρωποι, αυτοί που μόνοι τους αντιδρούν και προβάλουν αντί-
σταση.
Είναι φανερό ότι το «διανοητικό ζώο», το εσφαλμένα καλούμενο
άνθρωπος, είναι ένα ρομπότ προγραμματισμένο με νηπιαγωγεία, δημοτι-
κά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια κ.λ.π.
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ένα προγραμματισμένο ρομπότ
λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Με κανέναν τρόπο δεν θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει αν από-προγραμματιζόταν.
Ο Αντίχριστος έφτιαξε το πρόγραμμα με το οποίο προγραμματίζο-
νται τα ανθρωποειδή ρομπότ αυτών των χρόνων της παρακμής.
Το να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις , το να τονίζω αυτό που λεω, γί-
νεται δύσκολα πιστευτό αφού είναι έξω από το πρόγραμμα.
Είναι τόσο σοβαρό αυτό το ζήτημα και τόσο τρομερά τα μποτιλια-
ρίσματα του νου, ώστε με κανένα τρόπο οποιοδήποτε ανθρωποειδές ρο-
μπότ δεν θα υποπτευόταν ότι το πρόγραμμα είναι άχρηστο, αφού έχει
ρυθμιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα και το να αμφιβάλλει γι’ αυτό θα
του φαινόταν κάτι σαν αίρεση, κάτι ανάρμοστο και παράλογο.
35
Το να αμφιβάλλει ένα ρομπότ για το πρόγραμμά του είναι μια παρα-
ξενιά, κάτι απόλυτα αδύνατο μιας και η ίδια η ύπαρξή του οφείλεται στο
πρόγραμμα.
Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκέφτεται το ανθρωποειδές
ρομπότ. Υπάρχει άλλη επιστήμη, άλλη γνώση απαράδεκτη για τα ανθρω-
ποειδή ρομπότ.
Αντιδρά το ανθρωποειδές ρομπότ και έχει δίκιο στην αντίδρασή
του, αφού δεν έχει προγραμματιστεί για άλλη επιστήμη ούτε για άλλη
καλλιέργεια, ούτε για τίποτα το διαφορετικό από το γνωστό του πρόγραμ-
μα.
Ο Αντίχριστος έφτιαξε τα προγράμματα του ανθρωποειδούς ρομπότ
και το ρομπότ προσκυνάει ταπεινά εμπρός στον ιδιοκτήτη του.
Πως θα μπορούσε να αμφιβάλλει το ρομπότ για την σοφία του αφέ-
ντη του;.
Γεννιέται αθώο και αγνό το μωρό. Η Ουσία όταν εκφράζεται σε κά-
θε πλάσμα είναι πολύτιμη σε μεγάλο βαθμό.
Ασυζητητί η φύση εναποθέτει στους εγκεφάλους των νεογέννητων
όλα εκείνα τα άγρια, φυσικά, ζωώδη, κοσμικά, αυθόρμητα, απαραίτητα
στοιχεία για την σύλληψη ή την αντίληψη των αληθειών που περιέχονται
σε οποιοδήποτε φαινόμενο φυσικό ή αντιληπτό από τις αισθήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι το νεογέννητο θα μπορούσε να ανακαλύψει από
μόνο του την πραγματικότητα κάθε φυσικού φαινομένου. Δυστυχώς ε-
πεμβαίνει το πρόγραμμα του Αντίχριστου και οι θαυμαστές ικανότητες
που η φύση έχει εναποθέσει στον εγκέφαλο του νεογέννητου γρήγορα κα-
ταστρέφονται.
Ο Αντίχριστος απαγορεύει σε κάθε γεννώμενο πλάσμα να σκέφτεται
διαφορετικά, πρέπει να είναι προγραμματισμένο κατά την διαταγή του
Αντίχριστου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αντίχριστος μισεί θανάσιμα εκείνη την
πολύτιμη ιδιότητα του όντος, γνωστή σαν «ικανότης ενστικτώδους αντί-
ληψης των κοσμικών αληθειών».
Η αγνή επιστήμη, διαφορετική από όλο τον σαπιότοπο των επιστη-
μονικών θεωριών που υπάρχουν εδώ και εκεί, είναι κάτι απαράδεκτο για
τα ρομπότ του Αντίχριστου.
36
Πολλούς πόλεμους, πείνες και αρρώστιες έχει δημιουργήσει ο Αντί-
χριστος σε όλη την γη και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συνεχίσει πριν
φτάσει η τελική καταστροφή.
Δυστυχώς έφτασε η ώρα της μεγάλης αποστασίας της αναγγελθεί-
σης από τους προφήτες και κανένα ανθρώπινο όν δεν θα τολμούσε να μι-
λήσει ενάντια στον Αντίχριστο.
ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ
Αυτό το θέμα του εαυτού μου, αυτού που εγώ είμαι, αυτό που σκέ-
φτεται, αισθάνεται και δρα, είναι κάτι που πρέπει να αυτο-ερευνήσουμε
βαθιά.
Υπάρχουν από οπουδήποτε πολύ ωραίες θεωρίες που τραβάνε και
γοητεύουν, όμως δεν θα χρησίμευαν σε τίποτε όλα αυτά αν δεν γνωρίζαμε
τον εαυτό μας.
Είναι γοητευτικό να σπουδάσει κανείς αστρονομία ή να διασκεδάζει
λίγο διαβάζοντας σοβαρά έργα, εν τούτοις είναι ειρωνικό να γίνει πολυ-
μαθής και να μην γνωρίζει τίποτε για τον εαυτό του, για το τι είναι, για
την ανθρώπινη προσωπικότητα που έχει.
Καθένας είναι πολύ ελεύθερος να σκέφτεται ότι θέλει και η υποκει-
μενική λογική του «διανοητικού ζώου» του εσφαλμένα ονομαζόμενου άν-
θρωπος χρησιμεύει για όλα. Μπορεί να κάνει έναν ψύλλο από ένα άλογο
αλλά και ένα άλογο από έναν ψύλλο.
Είναι πολλοί οι διανοούμενοι που ζουν παίζοντας με τον ορθολογι-
σμό και μετά τι;
Το να είσαι πολυμαθής δεν σημαίνει ότι είσαι σοφός. Οι αγνοούντες
μορφωμένοι αφθονούν σαν τα κακά χόρτα και όχι μόνο δεν ξέρουν, αλλά
ούτε που γνωρίζουν ότι δεν ξέρουν.
Εννοούνται σαν αγνοούντες μορφωμένοι οι πολυμαθείς που πιστεύ-
ουν ότι ξέρουν και ούτε που γνωρίζουν τον εαυτό τους.
Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε όμορφες θεωρίες για το εγώ της
ψυχολογίας, όμως δεν είναι ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει στο κεφά-
λαιο αυτό.
Χρειάζεται να γνωρίσουμε το εαυτό μας με άμεσο τρόπο χωρίς την
λυπηρή διαδικασία της εκλογής.
37
Αυτό δεν θα ήταν δυνατό με κανένα τρόπο αν δεν αυτο-
παρατηρηθούμε στην πράξη από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό.
Δεν πρόκειται να δούμε τους εαυτούς μας μέσα από κάποια θεωρία
ή από μια απλή διανοητική θεώρηση.
Το ενδιαφέρον είναι να δούμε τους εαυτούς μας άμεσα όπως ακρι-
βώς είναι, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πραγματική γνώ-
ση του εαυτού μας.
Αν και φαίνεται απίστευτο εμείς όσον αφορά τον εαυτό μας είμαστε
γελασμένοι.
Πολλά πράγματα που πιστεύουμε ότι δεν έχουμε τα έχουμε και πολ-
λά που πιστεύουμε ότι έχουμε δεν τα έχουμε.
Έχουμε σχηματίσει εσφαλμένες αντιλήψεις πάνω στον εαυτό μας
και πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή για να ξέρουμε τι μας περισσεύει
και τι μας λείπει.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτές ή εκείνες τις αρετές που στην
πραγματικότητα δεν έχουμε και πολλές αρετές που έχουμε σίγουρα τις
αγνοούμε.
Είμαστε άνθρωποι κοιμισμένοι, ασυνείδητοι και αυτό είναι το σο-
βαρό. Δυστυχώς σκεπτόμαστε για τον εαυτό μας το καλλίτερο και ούτε
που υποπτευόμαστε ότι είμαστε κοιμισμένοι.
Οι ιερές γραφές επιμένουν στην αναγκαιότητα της αφύπνισης, όμως
δεν εξηγούν τον τρόπο για να καταφέρει κανείς αυτή την αφύπνιση.
Το χειρότερο της περίπτωσης είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που έχουν
διαβάσει τις ιερές γραφές και ούτε καταλαβαίνουν τουλάχιστον ότι είναι
κοιμισμένοι.
Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι γνωρίζει τον εαυτό του και ούτε από
μακριά δεν υποπτεύεται ότι υπάρχει η Επιστήμη των Πολλών.
Πραγματικά το Ψυχολογικό εγώ του καθενός, έρχεται πάντα σαν
πολλά.
Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι έχουμε πολλά εγώ και όχι μόνο ένα
όπως υποθέτουν οι αγνοούντες μορφωμένοι.
Με το να αρνείται κανένας την Επιστήμη των Πολλών αποβλακώνει
τον εαυτό του, μιας και εκ των πραγμάτων θα ήταν το άκρο των άκρων το
να αγνοεί τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που καθένας μας κατέχει.
38
Θα διαβάσω μια εφημερίδα, λέει το εγώ της διανόησης. Στο διάβολο
τέτοιο διάβασμα, αναφωνεί το κινητικό εγώ. Τι βόλτα και τι διάβασμα,
λέει το τρίτο διαφωνώντας, προτιμώ να φαω, πεινώ.
Αν μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας σε έναν ολόσωμο καθρέ-
πτη έτσι όπως είναι, θα ανακαλύπταμε από μόνοι μας, άμεσα, την Επιστή-
μη των Πολλών.
Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι μία μαριονέτα ελεγχόμενη από
αόρατες κλωστές.
Το εγώ που σήμερα ορκίζεται αιώνια αγάπη για τον Γνωστικισμό
αργότερα αντικαθίσταται από άλλο που δεν έχει να κάνει τίποτε με τον
όρκο, οπότε το άτομο υπαναχωρεί.
Το εγώ που σήμερα ορκίζεται αιώνια αγάπη για μια γυναίκα, αργό-
τερα αντικαθίσταται από άλλο που δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό τον
όρκο, οπότε το άτομο ερωτεύεται άλλη και ο πύργος από τα τραπουλό-
χαρτα σωριάζεται στο πάτωμα.
Το διανοητικό ζώο, το εσφαλμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, είναι
ένα σπίτι γεμάτο πολύ κόσμο.
Δεν υπάρχει τάξη ούτε συμφωνία ανάμεσα στα πολυπληθή εγώ, όλα
ερίζουν μεταξύ τους και φιλονικούν για την υπεροχή. Όταν κάποιο από
αυτά κατορθώσει τον έλεγχο των κύριων κέντρων της οργανικής μηχανής,
αισθάνεται μοναδικό, αφέντης, όμως στο τέλος ανατρέπεται.
Θεωρώντας τα πράγματα από αυτή την άποψη, φτάνουμε στο λογι-
κό συμπέρασμα ότι το διανοητικό θηλαστικό δεν έχει πραγματική αίσθη-
ση ηθικής ευθύνης.
Ασυζητητί αυτό που λέει η μηχανή ή που κάνει κάποια δεδομένη
στιγμή, εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του εγώ που εκείνη την
στιγμή την ελέγχει.
Λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έβγαλε από το σώμα της Μαρίας
της Μαγδαληνής επτά δαιμόνια, επτά Εγώ, ζωντανή προσωποποίηση των
επτά θανάσιμων αμαρτημάτων.
Σαφώς καθένα από αυτά τα επτά δαιμόνια είναι επικεφαλής λεγεώ-
νας, κατά συνέπεια πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός
Χριστός μπόρεσε να βγάλει από το σώμα της Μαγδαληνής χιλιάδες εγώ.
Αναλογιζόμενοι όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να συμπεράνουμε
ξεκάθαρα ότι το μόνο άξιο που εμείς έχουμε μέσα μας είναι η ΟΥΣΙΑ,
39
δυστυχώς η ίδια βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε όλα αυτά τα πολυ-
πληθή εγώ της Επαναστατικής Ψυχολογίας.
Είναι λυπηρό που η Ουσία διαδικάζεται πάντα σύμφωνα με το δικό
της μποτιλιάρισμα.
Ασυζητητί η Ουσία ή Συνείδηση που είναι το ίδιο κοιμάται βαθιά.
ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ
Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της εποχής μας είναι πραγμα-
τικά ο περίπλοκος λαβύρινθος των θεωριών.
Αναμφίβολα τον καιρό αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί υπέρμετρα εδώ
και εκεί οι ψευτο-εσωτεριστικές και ψευτο-αποκρυφιστικές σχολές.
Η αγορά των ψυχών, βιβλίων και θεωριών είναι φοβερή. Είναι σπά-
νιος εκείνος ο οποίος μπαίνει στον ιστό τόσων ιδεών αντιφατικών και πε-
τυχαίνει στ’ αλήθεια να βρει τον μυστικό δρόμο.
Το πιο σοβαρό απ’ όλα αυτά είναι η διανοητική γοητεία. Υπάρχει η
τάση να τρεφόμαστε αυστηρά με διανοητική μορφή, με ότι φτάνει στο νου
μας.
Οι τυχοδιώκτες της διανόησης δεν ευχαριστιούνται πια με αυτά τα
υποκειμενικά βιβλία γενικού τύπου που αφθονούν στα βιβλιοπωλεία, αλ-
λά τώρα σαν αποκορύφωμα όλων γεμίζουν επίσης με φτηνό ψευτο-
εσωτερισμό και ψευτο-αποκρυφισμό που αφθονεί παντού σαν κακόχορτα.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των φλυαριών είναι η σύγχυση και ο
αποπροσανατολισμός που εκδηλώνεται στους απατεώνες της διανόησης.
Διαρκώς δέχομαι γράμματα και βιβλία κάθε είδους. Οι αποστολείς
όπως πάντα με ρωτούν για αυτή ή την άλλη σχολή, για αυτό ή το άλλο
βιβλίο. Εγώ περιορίζομαι στην εξής απάντηση: Αφήστε την νοητική τε-
μπελιά, δεν σας ενδιαφέρει η ξένη ζωή, διαλύσετε το ζωικό εγώ της περι-
έργειας, δεν πρέπει να ενδιαφέρεστε για τις ξένες σχολές, σοβαρευτείτε ,
γνωρίσετε τον εαυτό σας, μελετάτε τον εαυτό σας, παρατηρείστε τον εαυ-
τό σας κ.λ.π.
Πραγματικά το σημαντικό είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου βαθιά
σε όλα τα νοητικά επίπεδα.
40
Τα σκοτάδια είναι η ασυνειδησία, το φως η Συνείδηση. Πρέπει να
επιτρέψουμε στο φως να μπει μέσα στα σκοτάδια μας. Σαφώς το φως έχει
την δύναμη να νικήσει τα σκοτάδια.
Δυστυχώς οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, μέσα στο βρώ-
μικο και ακάθαρτο περιβάλλον του νου τους, λατρεύοντας το αγαπημένο
τους εγώ.
Οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν σημασία στο ότι δεν είναι κύρι-
οι της ίδιας τους της ζωής. Σίγουρα ο καθένας ελέγχεται εσωτερικά από
πολλά άλλα πρόσωπα.
Θέλω να αναφερθώ εμφατικά σε όλο αυτό το πλήθος των εγώ που
φέρουμε μέσα μας.
Είναι φανερό ότι καθένα από αυτά τα εγώ βάζει στο νου μας αυτό
που πρέπει να σκεφτούμε, στο στόμα μας αυτό που πρέπει να πούμε, στην
καρδιά μας αυτό που πρέπει να αισθανθούμε κ.λ.π.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν είναι παρά
ένα ρομπότ κυβερνούμενο από διάφορα πρόσωπα που ερίζουν για την υ-
περοχή και που φιλοδοξούν τον ανώτατο έλεγχο στα κύρια κέντρα της
οργανικής μηχανής.
Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να βεβαιώσουμε σοβαρά ότι το
φτωχό «διανοητικό ζώο» το εσφαλμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, αν και
νομίζει τον εαυτό του πολύ ισορροπημένο, ζει σε μια απόλυτη ψυχολογι-
κή ανισορροπία.
Το διανοητικό θηλαστικό με κανένα τρόπο δεν είναι πολύπλευρο, αν
ήταν έτσι θα ήταν ισορροπημένο.
Το διανοητικό ζώο είναι δυστυχώς μονόπλευρο και αυτό φαίνεται
μέχρι κορεσμού.
Πως θα μπορούσε να ισορροπήσει το λογικό ανθρωποειδές; Για να
υπάρχει τέλεια ισορροπία χρειάζεται αφυπνισμένη Συνείδηση.
Μόνο το φως της Συνείδησης κατευθυνόμενο όχι από τις γωνίες αλ-
λά με πλήρη κεντρική μορφή πάνω μας, μπορεί να σταματήσει τις αντιθέ-
σεις, τις ψυχολογικές αντιφάσεις και να εγκαταστήσει σε εμάς την πραγ-
ματική εσωτερική ισορροπία.
Αν διαλύσουμε όλο αυτό το σύνολο των εγώ που φέρουμε μέσα
μας, έρχεται η αφύπνιση της Συνείδησης και σαν συνέπεια η αληθινή ι-
σορροπία του ίδιου μας του ψυχισμού.
41
Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να προσέξουν την ασυνειδησία
στην οποία ζουν και κοιμούνται βαθιά.
Αν οι άνθρωποι ήταν αφυπνισμένοι καθένας θα αισθανόταν τους
γύρω του μέσα του.
Αν οι άνθρωποι ήταν αφυπνισμένοι, οι γύρω μας θα μας αισθάνο-
νταν μέσα τους.
Τότε σαφώς οι πόλεμοι δεν θα υπήρχαν και η Γη ολόκληρη θα ήταν
ένας παράδεισος.
Το φως της
Συνείδησης με το να μας δώσει πραγματική ψυχολογική ισορροπία,
έρχεται να βάλει το κάθε πράγμα στην θέση του και ότι πρώτα ερχόταν σε
προσωπική σύγκρουση με μας, εκ των πραγμάτων μένει στην κατάλληλη
θέση του.
Είναι τέτοια η ασυνειδησία του πλήθους που δεν είναι ικανοί ούτε
να βρουν την υπάρχουσα σχέση ανάμεσα στο φως και την Συνείδηση.
Ασυζητητί φως και Συνείδηση είναι δύο όψεις του ίδιου πράγματος.
Όπου υπάρχει φως υπάρχει και Συνείδηση.
Η ασυνειδησία είναι σκοτάδι και το τελευταίο υπάρχει μέσα μας.
Μόνο μέσα από την ψυχολογική αυτοπαρατήρηση επιτρέπουμε στο
φως να διεισδύσει στα δικά μας σκοτάδια.
« Το φως ήρθε στα σκοτάδια, όμως τα σκοτάδια δεν το κατάλαβαν».
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΕΣ
Υπάρχουν παντού πολλοί απατεώνες του πνεύματος, χωρίς θετικό
προσανατολισμό και δηλητηριασμένοι από τον αηδιαστικό σκεπτικισμό.
Σίγουρα το αποκρουστικό δηλητήριο του σκεπτικισμού, μόλυνε
τους ανθρώπινους νόες με ανησυχητικό τρόπο τον 18ο αιώνα.
Πριν από τον αιώνα εκείνο , το περίφημο νησί Νομτραβάδα ή Εν-
κουβιέρτα τοποθετημένο απέναντι από τις ισπανικές ακτές γινόταν ορατό
και απτό συνέχεια.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέτοιο νησί βρίσκεται στην τέταρτη διά-
σταση. Είναι πολλά τα ανέκδοτα15 σχετικά με το μυστηριώδες νησί..
15 Σ.Α. Ιστορικό επεισόδιο που διασώθηκε με την προφορική παράδοση.
42
Μετά τον 18ο αιώνα το νησί αυτό χάθηκε στην αιωνιότητα και κα-
νείς δεν ξέρει τίποτε γι’ αυτό.
Στην εποχή του βασιλιά Αρθούρου και των ιπποτών της στρογγυλής
τράπεζας, τα στοιχειώδη της φύσης εκδηλώνονταν παντού εισβάλλοντας
βαθιά στην φυσική μας ατμόσφαιρα.
Υπάρχουν ακόμη πολλοί μύθοι για καλικάντζαρους και Νηρηίδες
που ακόμη αφθονούν στην πράσινη Έριμ, την Ιρλανδία. Δυστυχώς όλα
αυτά τα ωραία πράγματα, όλη αυτή η ομορφιά της ψυχής του Κόσμου,
δεν τα αντιλαμβάνεται πια η ανθρωπότητα, εξ αιτίας των ψευτο-
φιλοσόφων, των απατεώνων του πνεύματος και της δυσανάλογης ανάπτυ-
ξης του κτηνώδους Εγώ.
Σήμερα οι ψευτο-σοφοί κρυφογελούν με τα πράγματα αυτά, δεν τα
παραδέχονται αν και κατά βάθος δεν έχουν πετύχει ακόμα την ευτυχία.
Αν ο κόσμος καταλάβαινε ότι έχουμε τρεις διάνοιες άλλος πετεινός
θα τους λαλούσε, ίσως ενδιαφέρονταν γι’ αυτές τις σπουδές.
Δυστυχώς οι αγνοούντες μορφωμένοι, απορροφημένοι από την δύ-
σκολη πολυμάθειά τους, δεν έχουν καιρό να ασχοληθούν σοβαρά με τις
σπουδές μας.
Αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι είναι αυτάρκεις, υπερηφανεύονται για
την κούφια πνευματικότητά τους, πιστεύουν ότι βαδίζουν στον σωστό
δρόμο και δεν υποψιάζονται καθόλου ότι βρίσκονται μπλεγμένοι σε αδιέ-
ξοδο.
Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να πούμε ότι έχουμε τρεις διάνοιες
σε σύνθεση. Την πρώτη μπορούμε και οφείλουμε να την ονομάσουμε αι-
σθησιακή διάνοια, την δεύτερη ενδιάμεση διάνοια και την τρίτη Εσωτερι-
κή διάνοια.
Και τώρα ας μελετήσουμε ξεχωριστά και συνετά τις τρεις αυτές διά-
νοιες:
Αναμφίβολα η διάνοια των αισθήσεων ή αισθησιακή διάνοια ε-
πεξεργάζεται τις ιδέες περιεχομένου, διαμέσου των εξωτερικών αισθήσε-
ων αντίληψης.
Με τις συνθήκες αυτές η αισθησιακή διάνοια είναι φοβερά υλιστική
και αδαής, δεν δέχεται τίποτε που δεν αποδεικνύεται με φυσικό τρόπο.
Οπωσδήποτε οι ιδέες περιεχομένου της αισθησιακής διάνοιας έχουν
σαν βάση τα εξωτερικά δεδομένα των αισθήσεων. Αναμφίβολα αυτή δεν
43
μπορεί να ξέρει τίποτε για το πραγματικό, για την αλήθεια, για τα μυστή-
ρια της ζωής και του θανάτου, για την ψυχή και το πνεύμα κ.λ.π.
Για τους απατεώνες της διανόησης που είναι φυλακισμένοι τελείως
στα εξωτερικά αισθητήρια και μποτιλιαρισμένοι στις αντιλήψεις με περιε-
χόμενο της διάνοιας των αισθήσεων, οι εσωτερικές μας σπουδές τους φαί-
νονται τρελές.
Μέσα στην λογική, την χωρίς λογική, στον κόσμο του παραλόγου,
έχουν δίκιο επειδή είναι περιορισμένοι από τον εξωτερικό κόσμο των αι-
σθήσεων. Πως θα μπορούσε η αισθησιακή διάνοια να δεχθεί κάτι που δεν
προέρχεται από τα εξωτερικά αισθητήρια;
Αν τα δεδομένα των αισθήσεων χρησιμεύουν σαν κρυφό ελατήριο
για όλες τις λειτουργίες της αισθησιακής διάνοιας, είναι φανερό ότι αυτές
θα παράγουν αισθησιακές ιδέες.
Η ενδιάμεση διάνοια είναι διαφορετική, όμως δεν ξέρει τίποτε σε
άμεση μορφή για το πραγματικό, αλλά περιορίζεται να πιστεύει και αυτό
είναι όλο.
Στην ενδιάμεση διάνοια βρίσκονται οι θρησκευτικές πίστεις, τα α-
παράβατα δόγματα κ.λ.π.
Η εσωτερική διάνοια είναι βασική για την άμεση εμπειρία της α-
λήθειας.
Αναμφίβολα η εσωτερική διάνοια επεξεργάζεται τις αντιλήψεις πε-
ριεχομένου της από τα δεδομένα που προμηθεύεται από την υπέρτατη συ-
νείδηση του Είναι.
Ασυζητητί η συνείδηση μπορεί να δοκιμάσει και να πειραματισθεί
το πραγματικό. Είναι αναμφίβολο ότι η συνείδηση γνωρίζει πραγματικά.
Όμως η συνείδηση, για την εκδήλωσή της, χρειάζεται ένα μέσον,
ένα όργανο δράσης και αυτό είναι η εσωτερική διάνοια.
Η Συνείδηση γνωρίζει απ’ ευθείας την αλήθεια κάθε φυσικού φαι-
νομένου και μπορεί να την εκφράσει μέσα από την εσωτερική διάνοια.
Το άνοιγμα της εσωτερικής διάνοιας θα ήταν το κατάλληλο, για το
σκοπό να φύγουμε από τον κόσμο των αμφιβολιών και της άγνοιας.
Αυτό σημαίνει ότι μόνο ανοίγοντας την εσωτερική διάνοια γεννιέται
η αληθινή πίστη στον άνθρωπο.
Αν παρατηρήσουμε αυτό το ζήτημα από άλλη σκοπιά, θα πούμε ότι
ο υλιστικός σκεπτικισμός είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άγνοιας.
44
Σίγουρο είναι ότι οι αγνοούντες μορφωμένοι καταλήγουν 100% σκεπτικι-
στές.
Η πίστη είναι άμεση αντίληψη του πραγματικού, βασική σοφία, ε-
μπειρία αυτού που είναι πολύ μακριά από τα αισθήματα και το νου.
Ας ξεχωρίσουμε την πίστη από την πεποίθηση. Οι πεποιθήσεις το-
ποθετούνται στην ενδιάμεση διάνοια.
Η πίστη είναι χαρακτηριστικό της εσωτερικής διάνοιας.
Δυστυχώς υπάρχει πάντα γενική ροπή στο να γίνεται πάντα σύγχυση
ανάμεσα στην πίστη και την πεποίθηση. Αν και φαίνεται παράδοξο θα το-
νίσουμε το εξής: «Όποιος έχει πίστη δεν χρειάζεται να πιστεύει».
Η αυθεντική πίστη είναι εμπειρική γνώση, ακριβής επίγνωση, άμεση
πείρα.
Εδώ και πολλούς αιώνες συμβαίνει να συγχέεται η πίστη με την πε-
ποίθηση και έτσι τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά για να καταλάβει ο κό-
σμος ότι η πίστη είναι πραγματική σοφία και όχι μάταιη πεποίθηση.
Οι σοφές δραστηριότητες της εσωτερικής διάνοιας έχουν σαν ου-
σιώδη κίνητρα όλα αυτά τα καταπληκτικά δεδομένα της γνώσης που πε-
ριέχει η συνείδηση.
Όποιος έχει ανοίξει την εσωτερική διάνοια, θυμάται τις προηγούμε-
νες ζωές του, γνωρίζει τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, όχι από
αυτό που διάβασε ή από αυτό που κάποιος είπε, όχι από αυτό που πίστεψε
ή δεν πίστεψε αλλά από άμεση πληροφόρηση, ζωντανή, φοβερά πραγμα-
τική.
Αυτά που λέμε φυσικά δεν μπορεί να τα δεχθεί η εξωτερική διάνοια,
γιατί ξεφεύγουν από την κυριαρχία της, δεν έχουν καμία σχέση με τα εξω-
τερικά αισθητηριακά νοήματά της, είναι κάτι ξένο για τις αντιλήψεις περι-
εχομένου της, για εκείνο που την διδάξανε στο σχολείο ή εκείνο που έμα-
θε σε διάφορα βιβλία κ.λ.π.
Ούτε και η ενδιάμεση διάνοια δέχεται αυτά που έχουμε πει γιατί εί-
ναι αντίθετα με τις πεποιθήσεις της. Αποδυναμώνει αυτό που την έκαναν
να μάθει απ’ έξω οι θρησκευτικοί της δάσκαλοι.
Ο Ιησούς Χριστός ειδοποίησε τους μαθητές του λέγοντας: «Προσο-
χή στη ζύμη των γραμματέων και των φαρισαίων».
Ο Ιησούς Χριστός με τα λόγια αυτά αναφέρεται σαφώς στις θεωρίες
των αγνοούντων μορφωμένων και στους υποκριτές φαρισαίους.
45
Η διδασκαλία των Σαδουκαίων βρίσκεται στην αισθησιακή διάνοια
και είναι η διδασκαλία των πέντε αισθήσεων.
Η διδασκαλία των Φαρισαίων βρίσκεται τοποθετημένη στην ενδιά-
μεση διάνοια, αυτό είναι αναμφισβήτητο, αναντίρρητο.
Είναι φανερό ότι οι φαρισαίοι μαζεύονται στις λειτουργίες τους για
να πουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, για να προσποιούνται μπροστά στους
άλλους, αλλά ποτέ δεν εργάζονται για τον εαυτό τους.
Δεν θα ήταν δυνατόν να ανοίξει η εσωτερική διάνοια αν δεν μά-
θουμε να σκεπτόμαστε ψυχολογικά.
Προφανώς όταν αρχίζει κανείς να παρατηρεί τον εαυτό του, εί-
ναι σημάδι ότι αρχίζει να σκέπτεται ψυχολογικά.
Όσο δεν δέχεται κανείς την πραγματικότητα της προσωπικής του
ψυχολογίας και την δυνατότητα να αλλάξει, αναμφίβολα δεν αισθάνεται
την ανάγκη της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης.
Όταν κανείς δέχεται την διδασκαλία των πολλών Εγώ και καταλα-
βαίνει την ανάγκη να εξαλείψει τα διαφορετικά Εγώ που φορτώνουν τον
ψυχισμό του, με σκοπό να ελευθερώσει την συνείδησή του, την ουσία,
τότε πραγματικά και με προσωπικό ενδιαφέρον αρχίζει την ψυχολογική
του αυτοπαρατήρηση.
Προφανώς η εξάλειψη των ανεπιθύμητων στοιχείων που φέρουμε
στον ψυχισμό μας, προκαλεί το άνοιγμα της εσωτερικής διάνοιας.
Αυτό σημαίνει ότι το άνοιγμα αυτό είναι κάτι που πραγματοποιείται
βαθμιαία, σύμφωνα με τον ρυθμό που εξαλείφονται τα ανεπιθύμητα στοι-
χεία που κρατάμε μέσα στην ψυχή μας.
Όποιος μπορέσει να εξαφανίσει 100% από το εσωτερικό του τα α-
νεπιθύμητα στοιχεία, θα ανοίξει σαφώς και 100% την εσωτερική του διά-
νοια.
Ένα τέτοιο άτομο θα κατέχει την πραγματική πίστη. Τώρα λοιπόν
μπορούμε να καταλάβουμε τα λόγια του Χριστού: «Αν είχες πίστη ως
κόκκον σινάπεως, θα μπορούσες να κινήσεις βουνά».
46
ΜΝΗΜΗ-ΔΟΥΛΕΙΑ
Ασυζητητί κάθε άνθρωπος έχει την δική του ιδιαίτερη ψυχολογία,
αυτό είναι αναπόφευκτο, αναμφισβήτητο.
Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν το σκέπτονται ποτέ και πολλοί ούτε που
το δέχονται επειδή είναι παγιδευμένοι από την αισθησιακή διάνοια.
Οποιοσδήποτε δέχεται την πραγματικότητα του φυσικού του σώμα-
τος, γιατί μπορεί να το δει και να το ψηλαφίσει, όμως η ψυχολογία είναι
διαφορετικό θέμα. Δεν γίνεται αντιληπτή από τις πέντε αισθήσεις και έτσι
υπάρχει η γενική τάση να απορριφθεί ή απλώς να υποτιμηθεί και να περι-
φρονηθεί αξιολογούμενη σαν κάτι χωρίς σημασία.
Αναμφίβολα το να αρχίσει κάποιος την αυτοπαρατήρηση είναι δείγ-
μα αλάνθαστο ότι έχει δεχθεί την φοβερή πραγματικότητα της ίδιας του
της ψυχολογίας.
Είναι σαφές ότι κανείς δεν θα προσπαθούσε να αυτό-παρατηρηθεί
αν δεν έβρισκε πρώτα ένα βασικό κίνητρο.
Σαφώς εκείνος που ξεκινά την αυτό-παρατήρηση γίνεται ένα άτομο
πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Εκ των πραγμάτων δείχνει την δυνατότη-
τα κάποιας αλλαγής.
Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν, είναι ευχαριστημέ-
νοι με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Προκαλεί πόνο να δει κανείς πως οι άνθρωποι γεννιούνται, ανα-
πτύσσονται, αναπαράγονται σαν τα ζώα, υποφέρουν απερίγραπτα και πε-
θαίνουν χωρίς να ξέρουν γιατί.
Η Αλλαγή είναι κάτι το βασικό αλλά αδύνατο αν δεν ξεκινάμε με
την ψυχολογική αυτο-παρατήρηση.
Είναι απαραίτητο να αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας με τον
σκοπό της αυτο-γνωριμίας, μιας και στ’ αλήθεια το λογικό ανθρωποειδές
δεν γνωρίζει τον εαυτό του.
Όταν ένας ανακαλύπτει ένα ψυχολογικό ελάττωμα, πραγματικά έχει
κάνει ένα μεγάλο βήμα γιατί αυτό θα του επιτρέψει να το μελετήσει έως
και να το περιορίζει ριζικά.
Στ’ αλήθεια τα ψυχολογικά μας ελαττώματα είναι πολυάριθμα, και
10.000 γλώσσες να είχαμε για να μιλήσουμε και σιδερένιο ουρανίσκο δεν


γεροντικον
ιατριδησ γεωργιοσ
συβοτα λευκαδα
στιχοι για το καλο μου
ηλεκτρονικο λεξικο νεασ ελληνικησ

μηλε ελλασ επε


σουφλε με αυγα

γεια σας περβολια
ραδιοφωνια τριπολης
συνδρομο υπερδιεγερσης ωοθηκων

μ αγαπαει


διανυκτερευοντα φαρμακεια χιος


χασκι χαρακτηριστικα

η δεξια στην ελλαδα


αριθμομηχανη με ταινια
αποτελεσματα φορολογικων δηλωσεων
αρτα φαγητο
αντικλειδια παυλοπουλος

αγ. σαράντα


βιογραφικο γκερεκου αντζελα

ελληνικη υδροκοπη
κυνηγι στην βουλγαρια

λιστα ελληνιδων ηθοποιων

ανεμογεννητριεσ 20kw


βυτινα ελατη
αιθουσα
υπουργειο μακεδονιασ θρακησ τηλ

παπανικολαου ευρωβουλευτης


ποταμοσ στρυμωνασ
τεκμαρτη δαπανη αυτοκινητου
μολυνση θερμαικου
λαυριο ξενοδοχειο

κολυμβητηριο παοκ
κιθαρα νοτες
ανθοπωλεια χονδρικη
·  ροδι φρουτο

εκθεση δυτικο αεροδρομιο

·           
αγορα ροτβαιλε
·            καβο παππας

·            ανακυκλωση υφασματων
·           
φαγωσιμες ελιες
·            διαιτα κατακρατησης υγρων

·            αδεσποτες οι νυχτες στιχοι

·            αριθμοσ κοινωνικησ ασφαλισησ
·           
εκλογικα τμηματα α πειραιωσ
·            πετρα ολυμπου

·            ταξιδια ολυμπιακοσ

·            θεσεισ εργασιασ στο κιλκισ

·            χολεβα
·           
εισιτηρια λονδινο
πισω απο τις λεξεις κρυβεται ο αλεξης
·            πωλησεισ αγροτεμαχιων
·           
22860
·            δημαρχειο λαμιασ
·           
κοριτσια για παιχνιδια
·            ακορντεον hohner

·            το στοιχημα οπαπ

·           
·            υουτουβ
·            συγκοινωνια για ραφηνα
·           
φεστιβαλ κνε πατρα
εξοικονομηση νερου
κεντρο αμορτισερ
·            νεο γηπεδο αστερα τριπολης

·            παντελής βούλγαρης ψυχή βαθιά
·           
μεσα προστασιασ εργαζομενων
4η αγωνιστικη superleague 2009
·            ψυκτρα 478

·            πευκωτο
·            παλη υποταγης
·           
επιδοματα φοιτητων
·            κατασκευη σπιτακι σκυλου
·            δου γιαννιτσων

·           
·            κατερινα ζυγουλη
γιατροι κομοτηνη
·            645 τπ

·            εφημεριδα ημερα τση ζακυνθοσ

·            ο χαρι ποτερ και ο ημιαιμος πριγκιψ
·            φυλαξη σχολειων
επιδοτουμενα προγραμματα για ελευθερους επαγγελματιες
στρατοπεδο κανελλοπουλος
κεντρο εργαζομενησ νεοτητασ
μολυνση του εδαφους
·            συνταγεσ με φυλλο
·           
τηλεφωνο παρκινγκ αεροδρομιου μακεδονια
πουλαω περιοδικα
·            φοιτητικα επιπλα σερρες
·           
δεικτεσ χα
ταχυδρομικο ταμιευτηριο δημοσιοι υπαλληλοι
πλανητη αρης
·            συμμορια σουρλα
·           
τει 1ου επιστημονικου πεδιου
·            ηπειροσ αξιοθεατα

·            τα καλυτερα λαπτοπ

·            η πρωτη μασ νυχτα βογιατζησ
·            μονη λαζαριστον
·           
ζοριανος
·            απομυελινωση συμπτωματα
·           
μαρια κατσουρα
1ο λυκειο κερκυρας

απορροφητηρεσ οροφησ
·            πομερανιαν σκυλος
·           
τσιγκροσ
·            πανσιον πατρα
·           
μαρινοσ γιωργοσ
·            ενεργητικος

·            κυκλοσ στιχοι
·           
σαατε
ξενοδοχειο χελμοσ
·            χαρακτηριστικα κωδικοποιησεων unicode
·           
μια καρδια που σ'αγαπαει
·            τροχαιο στην κατεχακη
·           

σπαστηρας καρυδιων
·           
·            ελληνικοι προορισμοι
φορολογικη κλιμακα μισθωτων
κεπ θηβασ
·            παιδοπολη βολου
·           
ακτοπλοικα εισητηρια μυκονοσ
διαδρομη θεσσαλονικη αριδαια
·            καλλινικου 5
·           
ναυτικο νοσοκομειο κρητησ
·            μασαζ περινεου

·            μεταδοσεις μπασκετ

·            ναοσ του ποσειδωνα στο σουνιο

·            γυναικολογια μαιευτικη
·           
ξενοδοχειο περιστερω
συμβαση εργου ορισμενου χρονου
τσιλα
·            διακοσμητικα κουτια

·            αποτελεσματα εκλογων ευρυτανιας

·           
·            ελαιολαδο και ομορφια
·            γ φαση αναπληρωτων σμεα
·           
απωλεια μνημης
·           
·            δυσχρωμιες δερματος
·            διευθυνση αλλοδαπων θεσσαλονικη

·            επιπλα γραφειου στην κυπρο
πολυκατοικια νεα επεισοδια
συλλογοσ εκπαιδευσεωσ νεανιδων
συστηματα ηλεκτρονικων πληρωμων
σαλτσα παρμεζανας
·            ψαρρα παναγιωτα

·           
·            εκθεση μηχανων 2009
·           
·            ενδουπηρεσιακή κατάρτιση
·            ψηφοδελτιο αχαιας
·           
πατακης ακαδημιας
φυτικο γαλα
μακαρονοσαλατες
πωλησεισ οικοπεδων νοτια προαστια
εκθεση σπορ
παιδι 2 ετων

εφημερευοντα φαρμακεια αττικη
·            προβληματα στη σχεση
·           
προγραμμα 4 θ δημοτικου σχολειου
·            λορεντζο μαβιλη

·            να χαν οι καρδιες αμπαρες

·            ποιηματα προστυχα
·           
προγραμμα οι νεοι γνωριζουν την ευρωπη
εκθεση ηλεκτρονικων υπολογιστων
ψευδοκυηση
ηχητικα μηχανηματα
τροχαιο κατερινη
·            τει μεσολογγιου ανακοινωσεις
·            μεταθεσεισ δημοτικων υπαλληλων
·           
καντασ γιωργοσ
·            δεν μενει εδω κανεις

·            γαλλικο φραγκο

·            εφημεριδα ημερα τση ζακυνθοσ

·            αλεξησ ηρακλειδησ
λουδοβίκος των ανωγείων δισκογραφία
ηλεκτροκολλησης
·            κουργκαν
·           
παιδικοσ σταθμοσ ραφηνασ
·           
·            ξενοδοχειο βυζαντινο ιωαννινα
·            οτε γαλατσιου

·            αγια βαρβαρα προστατιδα

·           
·            γλωσσα στον φουρνο
γυναικειεσ πυτζαμεσ
αθηναικο μεζεδοπωλειο
·            γυναικα λεων
·           
βαρβιτος
·            δαπ οδοντιατρικής αθήνας

·            τεκμαρτα ταξι
·           
σκυλια γκριφον
αννα φρανκ ταινια
πενεδ 2003 παράταση
δαπεδα laminate
σκοπευτηριο σχιστου
υπαλληλοσ γραφειου σε ιατρειο
·            κτελ μεσολογγιου

·            σισσυ χρηστιδου τατουαζ

·            η χρυσομαλλουσα

·            διοδος εναλλακτικη

·            προκηρυξη 1 γ 2008

·            σοφι κινσελλα
·           
γεωδυναμικο ινστιτουτο αθηνων
·            ιωαννιδησ ελιεσ

·            διαγωνισμοι για παιδια
·            διαλειπουσα χωλοτητα
·           
αδειεσ συμβασιουχων
·            θεοτητες αιγυπτου
·            ορμονικη ακμη

ντε μποτον
κτελ ιθακης

α τ βελος


δημοσ αραχθου

βολει γυναικων


πλανητησ σεληνη
ελλαδα λετονια 10 οκτωβριου

κυδωνια με μοσχαρι


·  σενσορες παρκαρισματος
σταθερη αποσβεση

·  σημα του ολυμπιακου
λεον ντεγκρελ
ο φλεγόμενος ποδηλάτης

επωνυμα παιδικα
ημιφωνα
αποτελεσματα εκλογεσ 2009 κερκυρα

προγνωση ζωδιων


δερβενοχωρια


υ β κατσωνησ
συνταγη μπαμιεσ με κοτοπουλο
ξενοδοχεια στη ροδο
ελενη μενεγακη βιογραφια
σκηνη κανταφι
·  ικα οφθαλμιατροι
ασπρη φασολαδα

εφοεα
ντοματεσ γεμιστεσ με ρυζι
16628 rolex

χελιδονια εικονες


ξενοδοχεια αγραφα
πομερανιαν σκυλος

εσωτερικη ομορφια


παραδοσιακη μουσικη λεσβου

δημιουργια προφιλ στο facebook

ανδορα σινεμα


ελληνικοι χοροι dvd
κυτταρικη βιολογια
ελτα συκεων

3ο λυκειο αχαρνωνμηλοξυδο
υποψηφιοι πασοκ μεσσηνιασ

διαδρομη αθηνα γρεβενα


τε διοικητικου λογιστικου
περιβαλλον και φυση

οδηγοσ βαρκελωνη


κουκλεσ κουκλοθεατρου
αθλητικα σημερα
βοηθηματα γλωσσας γ δημοτικου
προγραμμα για αφισες
ασκησεισ προσωπου
επιπλα χαλκιδα

οι μυθοι του αισωπου


αναπηρικες συνταξεις δημοσιου

·  συσταση σχολικης επιτροπης
εκαβ προσληψεισ

ποσο κοστιζει μια ανακαινιση


ιερα μητροπολη βελγιου

περιοδικο γκολ
νομοθεσια αναπηρων
παιχνιδια με στρατο
σακελλησ
εστιατορια θεσ νικη

ακαματρα

ευθεία ελαχίστων τετραγώνων


·  μαρια βελη
παγοθύελλα
εμβασμα απο εξωτερικο
συλλογοσ εκπαιδευσεωσ νεανιδων

εκλογικά τμήματα νομού μαγνησίας
αδεια καφετεριας
ξηροχωρι θεσσαλονικησ

αποστολιδησ τουρσ

περιστολη
νεα προσωπα στο λιτσα.com

καποδιστριακο φυσικο


νασοσ θεοδωριδησ


αλλοτριωση συνωνυμα


λουκια

παε παοκ τηλεφωνο


ταναγρη μελινα
χριστουγεννιατικα γλυκα παρλιαρος
εισιτηρια λονδινο
το χανι αριστη

22860


η ρωμιοσυνη

συνοδευτικα για ποτο

γιωργοσ πρασσασ
καβαφησ ποιηση

ξενοδοχεια βελιγραδι
μοσχατο ταβερνεσ

περικεφαλαια
ταπετσαρια βινυλιου

ζωδια και εσωρουχα
12ο πανελλήνιο συνέδριο ψυχολογικής έρευνας
απαραδεκτοι γυρισματα

μπορα μπορα χαρτησ
σοκολατοπιτα ρευστη
μαιρη βιδαλη

παντου και πουθενα
χαικαλησ παυλοσ
·  σπρει για ιγμοριτιδα
βουνα εβρου

φωτησ μαρια σταρ


απνοια στον υπνο

η θανασιμη πεθερα
ναυπλιο ξενοδοχεια αμαλια

·  ευχεσ για καληνυχτα
ο λοφος με τις παπαρουνες

διαγωνισματα επαλ

συλλογοι περιστεριου
προβολέας hqi

μεσιτικα γραφεια στη λαρισα


·  πλυντηρια ρουχων μεταχειρισμενα
ριπολινη

για σενα πεθαινω


ηλεκτρικό φλοτέρ
ραδιο ελληνικο ροκ
οδοσ φειδιου

·  λαικοσ συνδεσμοσ
πηλινγκ στο σπιτι
ψυχραιμια παιδια
παραδοσιακά μοτίβα
δημοσ σαρωνιδασ

πρωτευσ
παιδι 2 χρονων
ελαστικα μοτο continental
βαπτιση διδυμα

παντοπωλειο
μαντηλάτος

πολυμετρο

κουνελια γεννα


ελληνα διονυσια

στα μονοπατια του ουρανου


νερο καματερου


π.δ 104 79
το κρεβατι και ο σκυλος

βακιλος

177 cm

ζητουνται καθηγητεσ
τρυπακι

τα φρουτα


ελενη μενεγακη ζωδιο
του καταναλωτη

το ρεμπετικο στεκι

γαλλικη συνταγη


μαρκουδης
εισαγωγή στους υπολογιστές
ντι εσ
παουντ εζρα
ηδη κηπου

ποσοτικη ποιοτικη ερευνα
αργοναυτες αγρινιου

μαγαζια πειραια

ζυμαρικα ζεας
ανωτατα ορια ικα 2009

αποτελεσματα εκλογων κορινθοσ


εμπορικο ναυτικο πλοιαρχων

καπελησ


πληροφοριεσ για το δασοσ
οικοπεδα ιθακη
φυτα που αντεχουν στον αερα
μ αγαπαει τεστ

ιακωβινισμόςμικροβιολογοι αθηνων
οπεκεπε μεταβιβαση δικαιωματων
·  συχνες αποσυνδεσεις
μωρο δοντια
φωτολιθογραφια
παπαργυροπουλος

τα μυστικα τησ εδεμ επεισοδιο 206
κουτεπιε

αρχοντικο κατερινα πηλιο


επιδομα αλληλεγγυησ σε αμεα

μπανια ειδη υγιεινησ

σελετε μαρουσι

·  ταξιαρχησ ξενωνεσ

καρκινοσ στα οστα
δρομολογια 909
γραφεια εθελ

αγιου ιωαννη
μιχαλασ επε

κονδυλωματα ανδρες

νεο συνταξιοδοτικο


τραφικινγκ
επασ πρεβεζασ

αρχαιολογια της πολης των αθηνων

ζαμβεζης

τεστ αριστον


ηχεια 8''

συνταγη σως
δωσ μου το χερι σου

αξεσουαρ αυτοκινητου αθηνα
κολυμβητηριο ανθουσα

τραγουδια μονο μουσικη
βουλα δαμιανακου
μεγαλη κεφαλαιοποιηση
εβε πειραια

χρηστιδου δημητρα


μαθηματικα σταυρολεξα
εκθεσεις 2009

πηρα
καδ παροχησ υπηρεσιων
ημερομηνια ιδρυσης αεκ
επιδομα φοιτητων 2009

αυτοκινητα μεταχειρισμενα ιωαννινα
συνταγεσ παστελι

κεντρωος


βαρβαροσσα

βιρνα λιζι


κινητα συσκευες

εκλογη αρχηγου νεας δημοκρατιας
·  χρηματοδοτησεις
μεταφορεσ μετακομισεισ θεσσαλονικη
ασημουλα
ασκμεν
συλληψεισ στα εξαρχεια

λατομεια αρτασ

πακεταδες


·  πολυπολιτισμικη εκπαιδευση
5440 cartridge
πιτσαρια ξανθη

ειδησεισ του κοσμου
δεν γίνονται γάμοι

παπική εκκλησία

βιβλιαριο ενσημων


κοκκινοσ σταυροσ

συνταξη οτοε


βημα fm
εξοπλισμοι καταστηματων ηρακλειο

η αλφαβητα των πειρατων


5630 sar
·  τουρτα διαιτης
φεκ 661
η πυλη του ουρανου

κηφισός μυθολογία


θεσσαλονικη σαββατοβραδο

νομοσχεδιο για προσληψεις
χριστουγεννα στην ταυλανδη

αγορα σκυλου κυπρος
στατιστικα διαγραμματα
πολυτεχνειο κρητησ πρωτιά φοιτητών σε διεθνή διαγωνισμό
πινγκ πονγκ κανονες
προγνωση καιρου αγρινιου

ταινιεσ αισθησιακεσ
αγγλια φωτογραφιες
δεν υπαρχουν αντιο στον δρομο μας

περδικες βιντεο


επικοινωνια πασοκ
τραγουδι τα παπακια


κωστασ καραμανλησ βιογραφια
παρακαταθηκων δανειων

φο μπιζου χονδρικης


πανεπιστημιακο κρητης


κτημα λιαπη
αρση εαακ

ωδειο ηρακλειο κρητης

λεφτα αποσυρση


εκδοσεισ πορτοκαλι
ελατηρια πιεσεωσ
τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης
ζωδια νοεμβριου 2009

δηλωση ατυχηματος


ταξιδια στην πολωνια

ζελικο ομπραντοβιτσ
7.2 v rechargeable batteries


τα φαντασματα των πρωην

κεφαλοχωρι


βρετανικο συμβουλιο θεσσαλονικη
ματια μου μεγαλα μελι με το γαλα
μαλλια παιχνιδια

πολυτεχνειο κνε

συνταγμα του 1844

καστορια δραστηριοτητεσ


διδασκαλία της ιστορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: